EN

Уни БИТ

Университетът по библиотекознание и информационни технологии

https://www.unibit.bg

Изграждане на системи за:
Управление качествотона обучение;
Финансов мениджмънт на учебни планове.

В какво се състоят тези системи:

Управление качеството на обучение:
• Процедурни правила;
• Количествени показатели;
• Анализ.

Финансов мениджмънт на учебни планове – по специалности и направления:
• Себестойност;
• Прогнозиране;
• Анализиране;
• Моделиране;
• Оптимизиране.

Цели на системите:
• Подобряване на качеството;
• Намаляване на разходите;
• По-добър контрол.

Създадени са като подсистеми в система за управление на учебния процес.

Управлението на качеството е сбор от процеси, фокусирани върху постигане на качествени цели за удовлетворяване нуждите на потребителите. Предназначението на специализирания софтуер е да автоматизира тези дейности. В системата са заложени и количествени показатели за оценка и анализ на дейността. Предоставя също и възможност за контрол върху изпълнението на вътрешните процедурни правила.

Предназначението на внедрената система за финансов мениджмънт е да бъдат извършвани калкулации за разходи и себестойност, да бъдат прогнозирани бъдещите разходи и анализирани вече извършените разходи.

Черпи данни да разходите и от счетоводния софтуер.

Системата предоставя възможност също да бъдат създавани различни финансови модели за учебни планове (по специалности и направления), както и за оптимизиране на разходите за осъществяването на основната дейност. Контролът върху разходите също е подобрен и предоставя възможност за бързо съставяне на финансови справки за учебната дейност.