EN

опит

Всеки от нашите инженери притежава и “вгражда” в създаваните от Експерт Вижън продукти и решения своя над 15-годишен опит с различни платформи и технологии. Кумулативният опит на нашия екип обхваща почти цялата палитра на бизнеса – търговия, телекомуникации, производство, застраховане, образование и забавления и др.
Това, на което държим при подбора на нашите служители, е да бъдат инженерни специалисти в областта на технологиите на Майкрософт със следните сертификации: MCP, MCSD, MCDBA, MCSE. Същевременно, осъзнавайки комплексността на модерните приложения, всеки от нашите инженери е професионалист и в областта на алтернативни развойни платформи.

Признание за високия и разностранен професионализъм на нашите софтуерни инженери са многократно отправяните към тях предложения за работа от компании като IBM, Microsoft, Cisco Systems и други.

Kратък списък на областите, в които се простират нашата квалификация и опит*:

 • Programming & Scripting Languages
  C/C++, Java, JSP, C#,
  VB.NET, VB, VBA, Java Stript
  ASP, ASP.NET, MVC
  HTML5, HTML, DHTML, XML, Perl, PHP
 • Databases
  MS SQL, Oracle, IBM DB2, Informix
  MySQL, Firebird, PostgreSQL, Sybase SQL
  SQLite, MS SQL Server Compact, MS Access, dBASE
 • Servers, technologies and protocols
  MS Windows NT/2000/2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Server, MS Windows XP, Linux
  MS SQL Server Reporting Services, MS SQL Server Notification Services
  Microsoft IIS, Microsoft .NET Framework
  Web Services, Active X, COM+, OLE
  TCP/IP, FTP, HTTP, SMTP, POP

*Всички цитирани на сайта имена на продукти, технологии, платформи и развойни среди могат да бъдат търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели, чието ползване е регламентирано от съответните закони за авторското право и сродните му права.